Zásady používání webových stránek


Cílem tohoto dokumentu je poskytnout srozumitelný popis procesů, zásad a pravidel v souvislosti s užíváním webových stránek soutěže Žena internetu. Doporučujeme se s níže uvedeným textem pečlivě seznámit.

Pokud s našimi Zásadami používání webu, Zásadami a nastavením Cookies, Zásadami ochrany soukromí nesouhlasíte, opusťte okamžitě tyto stránky a nepoužívejte je!

1. Úvodní ustanovení

1.1. Webové stránky soutěže Žena internetu provozované na doméně zenainternetu.cz, případně zena-internetu.cz (dále jen „Web“) a přidružené služby provozuje a spravuje Václav Bečvář, Žalanského 291/12B, 163 00 Praha 618 (dále jen „Provozovatel“).

1.2. Užívání Webu je přípustné za následujících zásad a pravidel použití (dále jen „Zásady“). Tyto Zásady se vztahují na všechny uživatele Webu (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) a veřejnost (dále jen „Návštěvník“ nebo „Návštěvníci“).

1.3.Obsahem“ se rozumí text, grafický, audio / video vizuální, fotografický či jiný obdobný obsah, který lze stáhnout, předat, přeposlat či upravit ve smysly vnímatelné podobě. Plnou zodpovědnost za nezávadnost zveřejněného Obsahu nese Uživatel.

2. Zásady používání

2.1. Užívání Webu je povoleno pouze plnoletým svéprávným Uživatelům či Návštěvníkům.

2.2. Užívání Webu je pro Návštěvníky bezplatné a není nutné mít registrovaný uživatelský účet (soutěžní profil).

2.3. Uživatel nebo návštěvník se zavazuje, že nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno partnerů, soutěže, Webu nebo Provozovatele.

2.4. Uživatelský účet (soutěžní profil)

2.4.1. Uživatelský účet umožní Uživateli vytvořit soutěžní profil a nahrát do něj Obsah.

2.4.2. Založení uživatelského účtu (registrace účtu) je zdarma.

2.4.3. Uživatel může mít založený pouze jeden uživatelský účet. V případě porušení této podmínky mohou být všechny účty Uživatele nenávratně zrušeny.

2.4.4. Uživatelský účet je vázán na funkční e-mailovou adresu, kterou je nutné ověřit v rámci registračního procesu, a to kliknutím na odkaz obsažený v aktivačním e-mailu, který byl doručen na e-mailovou adresu uvedenou při zakládání uživatelského účtu.

2.4.5. Uživatel si může kdykoli změnit své osobní profilové údaje v rámci uživatelského účtu. Každá taková změna podléhá schválení Provozovatelem.

2.4.6. Uživatel nemůže nabízet, propagovat, vkládat inzerci nabízející erotické služby za úplatu.

2.4.7. Pokud se Uživatel k uživatelskému účtu nepřihlásí alespoň jednou během období 6 měsíců, účet se automaticky zruší.

2.4.8. Uživatel bere na vědomí, že soutěžní profil může být Provozovatelem zamítnut, změněn, zařazen do správné kategorie či jinak ovlivněn.

3. Práva a povinnosti Uživatele

3.1. Uživatel má právo kdykoliv smazat svůj nahraný Obsah.

3.2. Uživatel má právo kdykoliv smazat svůj uživatelský účet (soutěžní profil), a to i bez udání důvodů.

3.3. Uživatel je povinen v rámci Webu dodržovat všechna pravidla.

3.4. Uživatel je povinen v rámci Webu dodržovat platné zákony České republiky.

3.5. Uživatel je povinen vkládat na Web jen obsah, ke kterému má vlastnická či autorská práva.

3.6. Uživatel je povinen udržovat své přihlašovací údaje v bezpečí a chránit své zařízení proti zneužití třetími osobami.

3.7. Uživatel nemá právo v rámci Webu mít více uživateských účtů. Ke konkrétní osobě může být registrován pouze jeden uživatelský účet.

3.8. Uživatel nemá právo v rámci Webu v žádném případě lákat peníze od ostatních Uživatelů či Návštěvníků.

3.9. Uživatel nemá právo na Web vkládat nebo zasílat odkazy na jiné webové stránky, a to především odkazy na stránky obsahující škodlivý software, odkazy s identifikátorem provizních programů (affiliate systémy). Výjimku tvoří vyžádané odkazy na profily Uživatele v rámci sociálních sítí jako je Facebook či Instagram.

3.10. Uživatel nemá právo v rámci Webu zvát, lákat, manipulovat ostatní uživatele do podvodných pyramidových her, multi level marketingových spoluprácí, apod..

3.11. Uživatel nemá právo v rámci Webu ostatním Uživatelům či Návštěvníkům nabízet, směňovat či přijímat kryptoměny.

3.12. Uživatel nemá právo v rámci Webu nabízet erotické služby.

3.13. Uživatel nemá právo na žádnou, plnou ani částečnou, finanční náhradu, pokud dojde ke zrušení účtu Provozovatelem.

4. Práva a povinnosti Provozovatele

4.1. Provozovatel, případně jím pověřená osoba, si vyhrazuje právo monitorovat účty, chování Uživatelů včetně Obsahu, za účelem zajištění bezpečnosti a plné funkčnosti Webu.

4.2. Provozovatel má právo kdykoliv zamezit přístup Uživateli na Web, a to i bez udání důvodů svého rozhodnutí. Jedná se především o situace, kdy Uživatel porušuje etická, morální, právní či bezpečnostní pravidla.

4.3. Provozovatel má právo, v případě pochybností o identitě či věku Uživatele, na prokázání totožnosti z některého z osobních dokladů Uživatele. Uživatel může prokázání totožnosti odmítnout, ale již nadále nebude moci služeb Webu využívat.

4.4. Provozovatel má právo, v případě pochybností o uživatelském účtu, takový účet zcela smazat, a to bez náhrady.

4.5. Provozovatel má právo rozhodovat jaký obsah bude na Webu zveřejněn.

4.6. Provozovatel je povinen hlásit podezřelé nebo jinak závadné chování Uživatelů či Návštěvníků příslušným orgánům činným v trestním řízení, zejména Policii České republiky, a to i bez předchozího upozornění.

4.7. Provozovatel si vyhrazuje právo, že Web nemusí být vždy nepřetržitě dostupný, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového či softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele. Provozovatel však garantuje, že vyvine maximální úsilí, aby Web byl dostupný, s výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele.

4.8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné občansko právní spory či trestní odpovědnost, které mohou vzniknout na základě vztahu mezi Uživatelem a Návštěvníky.

5. Licence a autorská práva

5.1. Provozovateli náleží všechny licence a všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umisťuje na Web, včetně textových a právních dokumentů, textových popisů, designu webových stránek, grafických prvků, veškerých vyobrazení a rozmístění jednotlivých bloků, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Webu.

5.2. Nahráním obsahu na Web poskytuje Uživatel Provozovateli výhradní, bezúplatnou, časově neomezenou licenci k nahranému Obsahu (jedná se především, nikoliv však výhradně, o fotografie a video soubory).

5.3. Provozovatel neručí za porušování licenčních podmínek a autorských práv ze strany Uživatelů.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Uživatel vyjadřuje bezvýhradný souhlas se Zásadami v plném znění tím, že vstoupí na Web či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou na Webu.

6.2. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním Webu, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup na Web realizován.

6.3. Není-li zde uvedeno jinak, řídí se tyto Zásady příslušnými zákony České republiky.

6.4. V případě sporů má právo veta vždy Provozovatel.

6.5. Tyto Zásady jsou účinné od 15. 8. 2022.