Zásady ochrany soukromí a osobních údajů


Cílem tohoto dokumentu je poskytnout srozumitelný popis procesů, aplikovaných v souvislosti se zásadami ochrany soukromí a osobních údajů, poskytovaných osobami užívajících webové stránky soutěže Žena internetu. Tento dokument rovněž obsahuje přehled všech práv, která uživatelům přiznávají právní předpisy upravující ochranu soukromí a osobních údajů. Doporučujeme se s níže uvedeným textem pečlivě seznámit.

Pokud s našimi Zásadami používání webu, Zásadami a nastavením Cookies, Zásadami ochrany soukromí nesouhlasíte, opusťte okamžitě tyto stránky a nepoužívejte je!

1. Úvodní ustanovení

1.1. Webové stránky soutěže Žena internetu provozované na doméně zenainternetu.cz, případně zena-internetu.cz (dále jen „Web“) a přidružené služby provozuje a spravuje Václav Bečvář, Žalanského 291/12B, 163 00 Praha 618 (dále jen „Správce“).

1.2. Těmito zásadami ochrany soukromí a osobních údajů (dále jen „Zásady“) Správce informuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) v platném znění, uživatele Webu, obchodní partnery a zaměstnance (dále jen „Subjekty údajů“), o procesu zpracování osobních údajů, jejich ochraně a o právech Subjektů údajů.

1.3.Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4.Zpracováním“ se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

1.5.Třetí stranou“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

1.6.Souhlasem“ subjektu údajů se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

2. Zdroje zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které získal na základě registrace uživatelského účtu na Webu.

2.2. Správce zpracovává osobní údaje, které získal z veřejných rejstříků, a to v souladu s právními předpisy či k plnění zákonných povinností.

2.3. Správce nezpracovává osobní údaje dětí a mladistvých osob neboť Web je určený pouze plnoletým osobám.

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

3.1. Správce shromažďuje pouze osobní údaje, které získal v rozsahu nezbytném pro plnohodnotné provozování soutěže v rámci Webu, a to především v kategoriích:

3.1.1. Údaje, které jsou potřebné k registraci do soutěže, vytvoření soutěžního profilu.

3.1.2. Údaje, které uživatel poskytne k personalizaci svého profilu dobrovolně.

3.1.3. Údaje o chování uživatele či návštěvníka na Webu.

3.1.4. Údaje identifikující zařízení uživatele či návštěvníka přistupujícího k Webu.

3.1.5. Údaje technického charakteru v záznamech serverů.

3.1.6. Údaje, které jsou předávané v rámci souborů Cookies.

3.1.7. Další osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smluvních závazků na základě objednaných služeb.

4. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

4.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je poskytování plnohodnotných služeb Správce v rámci Webu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

4.2. Dalším zákonným důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

4.3. Dalším zákonným důvodem zpracování údajů je oprávněný zájem Správce ověření věku uživatele jakožto splnění zákonné povinnosti Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

5. Účel zpracování osobních údajů

5.1. Osobní údaje jsou zpracovávány Správcem za těmito účely:

5.1.1. Plnohodnotné poskytování služeb v rámci Webu.

5.1.2. Poskytování technické podpory a zkvalitňování služeb.

5.1.3. Marketingové aktivity, datová analytika a personalizace obsahu.

5.1.4. Monitoring, funkcionalita a bezpečnost.

5.1.5. Vymáhání práva, obchodních podmínek, pravidel užívání Webu.

6. Práva subjektů údajů

6.1. Subjekty údajů mají zejména, nikoli však výlučně, následující práva:

6.1.1. Právo na přístup ke shromažďovaným údajům (čl. 15 Nařízení).

6.1.2. Právo na opravu shromažďovaných údajů (čl. 16 Nařízení).

6.1.3. Právo na výmaz shromažďovaných údajů (čl. 17 Nařízení).

6.1.4. Právo na omezení zpracování údajů (čl. 18 Nařízení).

6.1.5. Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení).

6.1.6. Právo vznést námitku vůči zpracování údajů (čl. 21 Nařízení).

6.2. V případě, že uživatel uplatní své právo dle čl. 17 Nařízení dojde také ke smazání uživatelského účtu k těmto údajům přiřazenému.

7. Doba uchovávání osobních údajů

7.1. Správce uchovává osobní údaje po dobu registrace a po dobu poskytování služeb v rámci Webu.

7.2. Správce uchovává osobní údaje v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu pak po dobu trvání souhlasu uděleného subjektem údajů.

7.3. Správce uchovává osobní údaje po dobu potřebnou k vymáhání práv Správce vůči subjektům údajů.

7.4. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů, uvedených v odstavcích 7.1., 7.2. a 7.3., Správce osobní údaje vymaže.

8. Předávání získaných údajů

8.1. Některé získané údaje mohou být předány třetím stranám a jedná se zejména o tyto případy:

8.1.1. Návštěvníci Webu neboli veřejnost, která konzumuje obsah Webu, který uživatelé Webu označí jako veřejný.

8.1.2. Dodavatelé služeb, kteří potřebují některé údaje pro poskytování svých služeb, jako jsou například osoby zajišťující vývoj, zabezpečení a integritu služeb, bankovní instituce, marketingové a účetní agentury, inkasní agentury za účelem vymáhání pohledávek, externí advokátní kancelář, apod..

8.1.3. Státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy, např. Policie ČR a orgány veřejné správy, apod..

9. Zpracovatel osobních údajů a prohlášení Správce

9.1. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Václav Bečvář, Žalanského 291/12B, 163 00 Praha 618 - kontaktní formulář.

9.2. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

9.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům Subjektů údajů mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Pravidly používání a Zásadami ochrany soukromí” uděluje uživatel Správci svůj vědomý, informovaný a dobrovolný souhlas ke zpracování osobních údajů, a to k obchodním a marketingovým účelům, zejména k nabízení produktů a služeb, po dobu nezbytně nutnou k uchovávání osobních údajů.

10.2. Správce informuje, že na Webu se používají soubory Cookies a uživatel může provést jejich nastavení či omezení v sekci Zásady a nastavení Cookies.

10.3. Není-li zde uvedeno jinak, řídí se tyto Zásady příslušnými ustanoveními Nařízení.

10.4. Orgánem dozorujícím nad dodržováním ochrany osobních údajů a soukromí je Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.5. V případě rozporu mezi jazykovými verzemi těchto Zásad má přednost česká verze.

10.6. Tyto Zásady jsou účinné od 15. 8. 2022.