Zásady a podmínky soutěže


Cílem tohoto dokumentu je poskytnout srozumitelný popis zásad a podmínek v souvislosti s vyhlášením soutěže Žena internetu 2022. Doporučujeme se s níže uvedeným textem pečlivě seznámit.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Webové stránky soutěže Žena internetu (dále jen „Soutěž“) provozované na doméně zenainternetu.cz, případně zena-internetu.cz (dále jen „Web“) a přidružené služby provozuje a spravuje Václav Bečvář, Žalanského 291/12B, 163 00 Praha 618 (dále jen „Pořadatel“).

1.2. Účast v Soutěži je přípustná za následujících zásad a podmínek (dále jen „Zásady“).

1.3. Uživatelé internetu, kteří navštíví Web se stávají návštěvníky (dále jen „Návštevník“ či „Návštevníci“).

1.4. Registrací na Webu bude vytvořen soutěžní profil a registrovaná žena se stává účastníkem soutěže (dále jen „Soutěžící“).

1.5. Systém online hlasování je postaven na principu, kdy Návštěvník Webu klikne na tlačítko "Dát hlas" v rámci soutěžního profilu Soutěžící (dále jen „Hlasování“). Po kliknutí na toto tlačítko bude Návštěvník vyzván k zadání své e-mailové adresy. Po odeslání formuláře obdrží na uvedenou e-mailovou adresu odkaz a po kliknutí na tento odkaz bude Soutěžící přičten jeden bod (dále jen „Hlas“ a součtem „Hlasy“).

1.4. Po ukončení Hlasování bude vybráno několik žen s nejvyšším počtem Hlasů a ty se stávají finalistkami soutěže (dále jen „Finalistka“ či „Finalistky“). Následně budou vybrány další ženy v pořadí, které se stávají náhradnicemi (dále jen „Náhradnice“).

1.7.Obsahem“ se rozumí text, grafický, audio / video vizuální, fotografický či jiný obdobný obsah, který lze stáhnout, předat, přeposlat či upravit ve smysly vnímatelné podobě. Plnou zodpovědnost za nezávadnost zveřejněného Obsahu nese Soutěžící.

2. Podmínky účasti v Soutěži

2.1. Soutěž je určena pro ženy od 18 a více let.

2.2. Soutěže se mohou zúčastnit Soutěžící splňující následující podmínky:

2.2.1. Pobyt v České republice
Soutěžící má trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky.

2.2.2. Jazyková vybavenost
Soutěžící má plynule mluvený i písemný projev v českém jazyce.

2.2.3. Aktivita na sociální síti
Soutěžící aktivně používá alespoň jednu sociální síť, a to především Instagram nebo Facebook.

2.2.4. Bezúhonnost
Soutěžící nemá záznam v Rejstříku trestů. V případě účasti ve finále soutěže bude nutné Výpis z Rejstříku trestů doložit.

2.2.5. Neúčast v erotice a porno produkci
Soutěžící neúčastnila přímo či nepřímo v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy.

2.2.6. Neúčast v jiné soutěži
Soutěžící se nesmí účastnit jiné soutěže podobného nebo stejného zaměření po celou dobu konání daného ročníku soutěže Žena internetu, do kterého se přihlásila.

2.2.7. Bezvýhradný souhlas
Soutěžící bezvýhradně souhlasí s těmito Zásadami, Zásadami používání webu, Zásadami a nastavením Cookies, Zásadami ochrany soukromí.

3. Popis soutěže a časový harmonogram

3.1. Koncept Soutěže je postaven na internetové prezentaci Soutěžících na Webu, s cílem vybrat nejsympatičtější ženu, a to na základě získaných Hlasů od uživatelů internetu.

3.2. Účast v Soutěži je zcela zdarma.

3.3. Soutěž je hrazena z věcné a finanční podpory Partnerů.

3.4. Ročník 2022 Soutěže probíhá dle následujícího časového harmonogramu a podmínek:

3.4.1. (15. 8. - 30. 9. 2022) Online registrace do soutěže
V tomto období je Registrace otevřena všem ženám, splňujícím podmínky dle bodu 2. těchto Zásad a je možné si vytvářet soutěžní profily. Na konci období bude Registrace uzavřena a nové Registrace již nebudou možné.

3.4.2. (1. 10. - 31. 10. 2022) Online hlasování
V tomto období bude na Webu probíhat Hlasování, kterého se účastní Návštěvníci a mohou dát každému soutěžnímu profilu jeden Hlas. Po ukončení Hlasování bude vybráno osm Finalistek s nejvíce Hlasy a dvě Náhradnice, které jsou další v pořadí s nejvíce Hlasy. Následně bude vylosován jeden profil soutěžící, bez ohledu na počet Hlasů, který získává tzv. Divokou kartu a soutěžící se stává devátou Finalistkou. Losování o Divokou kartu se účastní také Náhradnice. Pokud padne Divoká karta na Náhradnici, vybere se Náhradnice nová, a to další v pořadí s nejvíce Hlasy. S Finalistkami bude uzavřen smlouvní vztah.

3.4.3. (12. 11. 2022) Fotografování finalistek
Finalistky projdou rukami odborníků, a to především stylistů a vizážistů. Poté bude v ateliéru nafocen set finálových fotografií profesionálním fotografem. Fotografie budou prezentovány v rámci sociálních sítí a Webu Provozovatele. Hlasy získané v rámci tzv. "To se mi líbí" pod fotografiemi v rámci sociálních sítí a Webu se dále sčítají, a to až do finále soutěže. Uzávěrka sčítání hlasů je 22. 1. 2023. Hlasy budou přičteny k hlasům získaných z období Hlasování na Webu.

3.4.4. (28. 1. 2023) Finále soutěže
Podrobný program finále je sestaven společně s Partnery a je prezentován Finalistkám a Náhradnicím s časovým předstihem, a to maximálně pět dnů před finálovým dnem. Na finále soutěže dojde k sečtení hlasů uživatelů internetu, uživatelů sociálních sítí. Vybere se jedna finalistka, která získá titul Žena internetu 2022. Porota vybere jednu soutěžící, která je oslnila svým charakterem, sebeprezentací a sympatiemi. Tato finalistka získá titul Tvář Ženy internetu 2022.

3.4.5. (29. 1. 2023) Relaxační den a oficiální ukončení
Jako poděkování za úspěšný finálový den, výdrž, fyzické a duševní vypětí od nás finalistky získají ještě jeden den navíc, kdy se mohou věnovat odpočinku. Tímto dnem bude oficiálně ročník Žena internetu 2022 ukončen.

3.4.6. (5 / 2023) Promo maraton v Chorvatsku
V tomto období bude probíhat promo maraton, kterého se zúčastní Finalistky. Promo maraton je několika denní akce, kde Finalistky budou prezentovat a používat produkty našich partnerů. Dle dohody budou akce online vysílané případně budou vytvořeny video prezentace, které budou zveřejněny v rámci marketingových kampaní partnerů či Pořadatele. Mimo pracovní povinnosti budou moci Finalistky využívat wellness vybavení k zábavě, odpočinku a relaxu. Ubytování a strava jsou zajištěny zdarma. Promo maraton se bude konat v Chorvatsku v apartmánech Black Pearl Suites Tisno. Přesný termín konání bude upřesněn Finalistkám v časovém harmonogramu.

4. Práva a povinnosti Soutěžící

4.1. Soutěžící má právo kdykoliv upravit informace na svém soutěžním profilu.

4.2. Soutěžící má právo kdykoliv smazat svůj soutěžní profil, a to i bez udání důvodů.

4.3. Soutěžící nemá právo v rámci Webu mít více soutěžních profilů. Ke konkrétní osobě může být registrován pouze jeden soutěžní profil.

4.4. Soutěžící nemá právo používat tituly Žena internetu a Tvář Ženy internetu pokud jí nebyl v rámci finále přidělen. Dále nemá právo užívat označení Finalistka či Finalistka soutěže Žena internetu, pokud jí nebylo toto označení přiděleno.

4.5. Soutěžící nemá právo v rámci Webu v žádném případě lákat peníze od ostatních Soutěžícíh či Návštěvníků.

4.6. Soutěžící nemá právo na Web vkládat nebo zasílat odkazy na jiné webové stránky, a to především odkazy na stránky obsahující škodlivý software, odkazy s identifikátorem provizních programů (affiliate systémy). Výjimku tvoří vyžádané odkazy na profily Soutěžícího v rámci sociálních sítí jako je Facebook či Instagram.

4.7. Soutěžící nemá právo v rámci Webu zvát, lákat, manipulovat ostatní Soutěžící do podvodných pyramidových her, multi level marketingových spoluprácí, apod..

4.8. Soutěžící nemá právo v rámci Webu ostatním Soutěžícím či Návštěvníkům nabízet, směňovat či přijímat kryptoměny.

4.9. Soutěžící nemá právo v rámci Webu nabízet erotické služby.

4.10. Soutěžící nemá právo na žádnou, plnou ani částečnou, finanční náhradu, pokud dojde ke zrušení soutěžního profilu Pořadatelem.

4.11. Soutěžící je povinna udržovat svůj soutěžní profil obsahově aktuální a to především jméno a příjmení, datum narození, kontaktní údaje.

5.12. Soutěžící je povinna vkládat do svého soutěžního profilu jen obsah, ke kterému má vlastnická či autorská práva.

5.13. Soutěžící je povinna v rámci Soutěže dodržovat všechny Zásady.

5.14. Soutěžící je povinna v rámci Webu dodržovat platné zákony České republiky.

5. Práva a povinnosti Pořadatele

5.1. Pořadatel, případně jím pověřená osoba, si vyhrazuje právo monitorovat soutěžní profily, chování Soutěžících včetně Obsahu, za účelem zajištění bezpečnosti a plné funkčnosti Webu či průběhu Soutěže.

5.2. Pořadatel má právo kdykoliv zamezit přístup Soutěžící na Web nebo pozastavit Hlasování, a to i bez udání důvodů svého rozhodnutí. Jedná se především o situace, kdy Soutěžící ovlivňuje přímo či nepřímo Hlasování, porušuje etická, morální, právní či bezpečnostní pravidla.

5.3. Pořadatel má právo na konci Hlasování přepočítat hlasy. Dojde k odstranění duplicit, odstranění více Hlasů z jednoho zařízení či jedné e-mailové schránky. V tomto případě bude ponechán Hlas jen jeden pro jedno zařízení či e-mailovou schránku. Konečné Hlasy budou viditelné maximálně dva dny po ukončení období Hlasování.

5.4. Pořadatel má právo, v případě pochybností o identitě či věku Soutěžící, na prokázání totožnosti z některého z osobních dokladů Soutěžící. Soutěžící může prokázání totožnosti odmítnout, ale již nadále se nebude moci Soutěže účastnit.

5.5. Pořadatel má právo, v případě pochybností o soutěžním profilu, takový soutěžní profil zcela smazat, a to bez náhrady a možnosti obnovení.

5.6. Pořadatel má právo rozhodovat jaký Obsah bude na Webu zveřejněn.

5.7. Pořadatel je povinen hlásit podezřelé nebo jinak závadné chování Soutěžících či Návštěvníků příslušným orgánům činným v trestním řízení, zejména Policii České republiky, a to i bez předchozího upozornění.

5.8. Pořadatel si vyhrazuje právo, že Web nemusí být vždy nepřetržitě dostupný, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového či softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Pořadatele. Provozovatel však garantuje, že vyvine maximální úsilí, aby Web byl dostupný, s výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu Pořadatele.

5.9. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné občansko právní spory či trestní odpovědnost, které mohou vzniknout na základě vztahu mezi Soutěžícím a Návštěvníky.

5.10. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Soutěž či Soutěž úplně zrušit, a to bez udání důvodů a jakékoliv finanční náhrady.

6. Licence a autorská práva

6.1. Nahráním obsahu na Web poskytuje Soutěžící Pořadateli výhradní, bezúplatnou, časově neomezenou licenci k nahranému Obsahu (jedná se především, nikoliv však výhradně, o fotografie a video soubory).

6.2. Pořadatel neručí za porušování licenčních podmínek a autorských práv ze strany Soutěžících.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Soutěžící vyjadřuje bezvýhradný souhlas se Zásadami v plném znění tím, že provede registraci na Webu a vytvoří si soutěžní profil.

7.2. Není-li zde uvedeno jinak, řídí se tyto Zásady příslušnými zákony České republiky.

7.3. V případě sporů má právo veta vždy Pořadatel.

7.4. Tyto Zásady jsou účinné od 14. 10. 2022.